Digitaalse turunduse meetmed MiaStudio Tikandid OÜ näitel

Kuupäev

2021-05-17

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Kiiresti arenevas ühiskonnas peavad ettevõtjad olema valmis ärikeskkonnas muutustega kaasa minema. Digiturundus annab ettevõttele võimaluse üles leida enda kindel sihtrühm, kellele digiturundus suunata. Ilma digitaalsete kanalite ja meetmete ei pruugi ettevõtte uutele klientidele silma paista. Käesolev lõputöö teema sai alguse autori poolt sooritatud inseneripraktikatest MiaStudio Tikandid OÜ’s ja ka ettevõtte omaniku soovist laiendada kliendibaasi. Lõputöö eesmärk oli teha soovituslikud ettepanekud digitaalse turunduse meetmete kasutusele võtmiseks. Autor valis eesmärgi täitmiseks kombineeritud metoodika, kus kvalitatiivsete andmete kogumiseks viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu, nii ettevõtte omanikuga kui ka kahe püsikliendiga. Kvantitatiivsete andmete kogumiseks valis autor statistikaameti andmebaasi, kus on näha infotehnoloogia kasutaja trende Eesti ettevõtete seas. Autor koostas ka turu-uuringu, kus analüüsi meetodiks oli klasteranalüüs ja klastri tunnuseks valis autor ettevõttes töötavate inimeste arvu. Intervjuust ettevõtte omanikuga selgus, et kuigi siiani ei ole rõhku pandud digiturunduse arendamisele ebapiisavate teadmiste tõttu, on omanik nõus võtma kasutusele uusi kanaleid ja meetmeid. Kuigi ettevõtte on algselt kogunud sotsiaalmeedia kanalil Facebook üle saja jälgija, ei ole alates 2019. aastast tehtud uuendusi. Autor toob ettepanekutes välja omanikule põhjaliku sotsiaalmeedia kanali Facebook’i uuenduste võimalused. Uuendatud kanal hoiab olemasolevaid jälgijaid ja loob aluse potentsiaalsete klientide tekkimisele. Statistikaameti infotehnoloogia kasutaja trendide põhjal Eesti ettevõtete seas koostas autor enda poolsed järeldused ja hinnangu kasutatavatest digiturunduse kanalitest ning vahenditest ettevõtetes. Autor lähtus andmete esitamisel töötajate arvust. Tulemuste põhjal selgus, et digiturunduse kanalitest eelistavad väike- ja keskmised ettevõtted pigem kodulehte, kuid suurettevõtted hindavad nii sotsiaalmeedia kui ka kodulehe olemasolu. Intervjuudest püsiklientidega selgus, et mõlemad väikeettevõtjad eelistavad digiturunduse kanalitel näha tehtud toodetest pilte ja teiste klientide hinnanguid. Autor toob ettepanekutes välja variandi kuidas luua koduleht, kus oleks püsiklientide poolt välja toodud kriteeriumid täidetud. Kodulehel peaks olema eraldi leht, mis on pühendatud tehtud töödele ja kus klient saab jagada enda tagasisidet teenuse kohta. Klasteranalüüsi kinnitas nii statistikaameti näitajaid kui ka intervjuude tulemused. Autori tulemused näitavad, et kuigi sotsiaalmeediast otsivad ka väikeettevõtted infot eelistavad nad sotsiaalmeedia kanalitele kodulehte. Kindlasti tuleb uuesti uurida statistikat kui seda on uuendatud, kuna pandeemia tõttu võivad trendid olla muutunud. Sarnaselt väikeettevõtetele selgus, et keskmise töötajate arvuga ettevõtted tellivad tooteid läbi kodulehe. Suurettevõtted aga tahavad, et oleks olemas nii sotsiaalmeediakanal kui ka füüsiline koduleht tellimuste sooritamiseks. Kolme analüüsi põhjal koostas autor ettevõttele soovituslikud kliendipersoonad, millest lähtudes saab ettevõtte ise valida endale meelepärase sihtrühma. Autor tõi ettepanekutes välja erinevad meetmed milleks on: digiturunduse koolituse läbimine, turundusmeetmestiku loomine, sotsiaalmeedia kanali Facebooki uuenduskuur, kodulehe loomine ja turunduslikud e-mailid püsiklientidele.


The following graduation thesis is The Measures of Digital Marketing on the Example of the Company MiaStudio Tikandid OÜ. In the fast developing world an entrepreneur has to be willing to go along with changes. Digital marketing gives a company the opportunity to find its own specific target group and direct its digital marketing directly to them. Without digital channels and measures a company might not stand out to new customers. The topic of this thesis was influenced by the author’s engineering traineeships in the company MiaStudio Tikandid OÜ and also by the owners wish to expand its customer base. The purpose of this thesis is to make indicative proposals for the company of which digital marketing measures to use. To meet the purpose of the thesis the author chose a mix-method. In order to collect qualitative data a semi-constructed interview was conducted with both the owner of the company and two existing clients. To collect quantitative data, the author chose to analyse the Estonian statistical database, where you can see the infotechnology user trends among Estonian companies. The author also prepared a market study, where the method was cluster analysis and the author chose the number of people working in the company as the cluster characteristic. The interview with the business owner revealed that although so far no emphasis has been placed on the development of digital marketing due to insufficient knowledge, the owner is willing to introduce new channels and measures. Despite the fact that the company has originally gathered over a hundred followers on the social media channel Facebook, no updates have been made since 2019. In the proposals, the author points out to the owner the possibilities of making comprehensive changes on the social media channel Facebook. An updated channel keeps existing followers and creates the basis for the emergence of potential customers. Based on the Estonian statistical database of infotechnology user trends among Estonian enterprises, the author compiled its own conclusions and assessment of the digital marketing channels and measures used in enterprises. The author based the data on the number of employees in the company. The results showed which digital marketing channels companies prefer. Small and medium-sized companies prefer a website, but large companies value the presence of both social media and a website. The interviews with existing customers revealed that both small businesses prefer to see pictures of products and other customers' assessments on digital channels. In the proposals, the author points out how to create a website where the criteria set out by existing customers would be met. The website should have a separate page dedicated to references and a place where customers can share their feedback. The cluster analysis was confirmed by both the indicators of the Estonian statistical database and the results of the interviews. The author's findings show that although small businesses search social media channels for information, they prefer to use a website to social media. The statistics will definitely need to be re-examined when they are updated, as trends may have changed due to the pandemic. Similar to small companies, it turned out that medium sized companies order products through a website. However, large companies want both a social media channel presence and a physical website to place orders. Based on the three analyzes, the author compiled recommended client personas for the company to choose a desired target group. The author outlined various measures in the proposals, which are: taking part in a digital marketing training class, creating a marketing-mix, updating the social media channel Facebook, creating a website and sending marketing emails to existing customers.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Rõivad ja tekstiilid::Tööuuringud

Viide