Äriplaani koostamine ettevõttele North Solar OÜ

Kuupäev

2018

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesolevas lõputöös käsitletakse loodava ettevõtte North Solar OÜ äriplaani ning tegevusi. Ettevõtte põhitegevuseks on päikeseenergia täislahenduste müümine. Lahenduste pakkumine hakkab toimuma koostöös ettevõttega NAPS Solar Estonia OÜ ning jaguneb müügilähenemiste kaupa järgnevalt: Peamiseks müügikanaliks saab toodete ja lahenduste tutvustamine F2F (Face-to-Face) viisil kaubanduskeskustes, laatadel, messidel ja muudes rahvarohketes paikades. Sekundaarne ning F2F müüki toetav kanal saab olema müümine TM (Telemüük) teel. TM aitab järelteenindada potentsiaalseid kliente, kel lahenduste vastu on huvi olemas kuid, kellel ei ole võimalik koheselt ostuotsust langetada. TM kanalit pidi viiakse lõpuni pooleliolevad tehingud ja kliendisuhtlused. Lisaks annab see ettevõttele otsese ja ausa tagasiside klientidelt, mis aitab aja jooksul töö efektiivsust ja klienditeenindust veelgi tõsta. Ühtlasi annab see ka võimaluse pakkuda tasuta konsultatsiooni kõikidele, kel teema huvi pakub. Samuti hakkab ettevõte tulevikus pakkuma taastuvenergiaga seonduvaid konsultatsioone ja- ka koolitusi. Hooajaliselt on kavas rakendada ukselt-uksele (Door-To-Door ehk D2D) müüki, kuid seda peamiselt suveperioodidel. Kogu ettevõtte tegevust ning brändi hakkab toetama ka tugev kajastus sotsiaalmeedias ning internetiturunduse ja- reklaamikanalites. Eesmärk on tekitada inimestes teadlikkust päikeseenergia võimekuse osas, lisades sinna võimaluse mugavalt soetada North Solar OÜ käest parima kvaliteediga, Eestis toodetud päikeseenergia lahendus. Lähtudes loodava ettevõtte esmastest vajadustest ning võimalustest asub loodava ettevõtte kontor omaniku kodus (Tuisu-7-10). Kui ettevõttesse lisandub ka järgmine töötaja, võetakse üürile juba kasvuruumiga üüripind, mis mahutaks kontorisse kuni 6 inimest. North Solar OÜ jaoks on esimese tegevusaasta jooksul sihitud sihtrühm peamiselt elumaja omanikud ja väikesed ühistud, kes soovivad oma elektriarveid vähendada või nulli viia, hakates samaaegselt mikrotootjaks, tootes otse oma maja katusel 100% taastuvat ja puhast energiat. Oma peamiste klientidena näeb ettevõte just eraldiseisvate majade omanikke, kelle maja ei ümbritseks kõrged puud, mis võiksid katusele langevat valgust varjutada. Samuti eelistatakse viilkatusega maju, mille ühtlane katusepind on suunaga ida või lõuna poole, tagamaks maksimaalse süsteemi tootluse. Eraldisesivate majade omanike eelis näiteks kahepere elamute ees on ettevõtte jaoks väiksema arvu otsustajate protsessi kaasamise vajadus, mis omakorda lühendab müügitsüklit ja aitab kiiremini tulemusi saavutada. Konkurente on ettevõtte põhitegevusele toetudes (EMTAK 4321- Elektriinstallatsioon), Eestis ligi 400. Suuremateks konkurentideks saab pidada Energogen OÜ-d, Solar4You OÜ-d, Sigmasystems OÜ-d ning suurimateks konkurentideks saab pidada Smartecon OÜ-d ning Energiapartner OÜ-d. [5] Käesoleva lõputöö üheks eesmärgiks oli NAPS Solar Estonia OÜ-ga tutvumine. Töös anti põhjalik ülevaade North Solar OÜ ajaloost ning vaadati üle ka tootmise tehnoloogiad. Loodava ettevõtte eesmärkide püstitamine ning tuleviku missiooni ja visiooni koostamine olid samuti ühed töö eesmärkidest ning olulistest aspektidest. Visiooniks sai visioon toimetada päikeseenergia igasse kodusse ja läbi selle kasvada usaldusväärseimaks energiaettevõtteks Euroopas. North Solar OÜ missioon ja olemasolu põhjus on aidata inimestel pärandada järgnevatele põlvkondadele parem ja puhtam tulevik. Ettevõtte tegevuseesmärgid jaotati kolmeks: lühiajalised, keskmise pikkusega ning- pikaajalised eesmärgid. Töö käigus töötati välja toimiv ärimudel ning see dokumenteeriti lihtsal kujul, et seda saavad lisaks asutajale järgida ja uurida ka ettevõttega alles tulevikus liituvad inimesed. Pakutavate toodete analüüs ja tutvumine sa läbi võetud 7. peatükis, kus anti ülevaadet ettevõtte poolt pakutavatest päikeseenergia täislahendustest, mille peamisteks kolmeks komponentideks on Kvaliteetsemad päikesepaneelid, soodsamad Aasia päikesepaneelid ning inverterid. Kõikidee komponentide plusse ja miinuseid analüüsiti ning neist anti ka hea ülevaade. Ettevõtte käivitamiseks vajalik tegevuskava koostati peatükis 14 ning selle abil on kindel samm haaval kavas olevaid tegevusi ellu viima. Tegevuskava koostamine oli samuti üks töö eesmärkidest, mis on edukalt saavutatud. Atraktiivse ning kvaliteetse North Solar kaubamärgi loomine oli üks käesoleva töö peamiseid eesmärke. Peatüks number 11, kus käsitleti turundustegevusi, koostati North Solar OÜ-le ka kaubamärk, mis nagu austaja soovis, annab edasi rohelise mõtteviisi ning kvaliteedi. Loodud kaubamärki ja logo hakkab ettevõte kasutama igal võimalusel. See trükitakse esindaja t-särkidele, visiitkaartidele, lendlehtedele ja stendidele. Kuna oluline osa ettevõtte turundusstrateegiatest viiakse läbi interneti vahendusel, hakkab ettevõte logo ja loodud temaatikat kasutama ka kodulehel, sotsiaalmeedias ning internetireklaamides. Töö tulemusena julgeb autor öelda, et saavutatud eesmärgid on täidetud. Välja on Töötatud äriplaan North Solar OÜ-le, ning on tõestatud ära olemasoleva äriidee toimivus. Üks töö peamisi eesmärke oli kvaliteetse ning põhjaliku äriplaani abil äratada huvi ka potentsiaalsetes investorites. Peab tõdema, et investoreid veel kaasatud ei ole, kuid ettevõtte asutaja on oma ideed esitlenud kahele võimalikule investorile, kellest ühega on jõutud juba läbirääkimiste faasi. Lisaks saab öelda, et ajastus käesoleva äriplaani elluviimiseks on analüüsi käigus osutunud soodsaks. Turul on ruumi loodava ettevõtte tegevuse laiendamiseks, potentsiaalseid kliente on palju ning huvi taastuvenergia sektori ja- lahenduste vastu on vaid tõusev. Sellest tulenevalt jätkub tempokas töö North Solar OÜ kasvatamiseks ning juba on asutamisel ka juriidiline vorm nimega North Solar OÜ.


In this given final thesis will be given the vision of a company called North Solar OÜ, soon to be created by the founder Janno Luste. The focus of the business idea described in this thesis is the distribution of quality solar systems via active sales approach. The main operation for the company is going to be the sales of solar power solutions. The distribution of these solutions will be done in partnership with NAPS Solar Estonia OÜ and will divide by different sales approaches in a continuing way: The main sales channel will become F2F (Face-To-Face) approach in different venues such as malls, fairs, conferences and other crowded locations. The secondary and F2F approach supporting channel will be Telemarketing sales via the telephone. Telemarketing helps to provide consultation and service to customers who have interest in the products offered but could not make their buying decision right away. Through telemarketing, unfinished deals and customer interactions will be finalized. In addition, telemarketing helps the company to get honest and immediate feedback from its customers, which will help to increase work efficiency and improve customers service even more. In addition, the company will also start offering consultations and- training that covers everything involving renewable energy sources. Seasonally it is planned to apply the Door-To-Door or D2D sales approach. Mainly, this will be done in the summertime. Every business operation will be supported by a strong presence in social media and internet marketing channels. The goal is to create awareness in people about the capabilities of solar power adding to it a convenient way to purchase the highest quality solar solutions that are produced in Estonia straight from North Solar OÜ. Considering the first necessities of the new company, the first office will be set up in the founder's private apartment located at Tuisu 7-10, Tallinn. When there will be added a second employee to the company, then a bigger, rental space will be obtained to hold a room for up to 6 people, to have room for growth. In the beginning year of the business, the targeted audience will mainly be private house homeowners and small cooperatives for multi-family housing, who would like to decrease their electric bills or even take their expenses to zero, while simultaneously becoming a micro-producer of electricity, producing 100% clean and renewable power straight from their own rooftop. As its main customers, the company sees homeowners of houses that stand separately from other houses and ones that are not surrounded by big trees that cast a shadow on the roof. Also, preferable customers live in buildings with a gable roof, whereas the evenly separated roof surface is faced in the direction of east or south, ensuring maximum system performance. Another advantage separately built house homeowners have to for example multi-family houses, is the smaller number of people that have to be involved in the decision-making process, which in turn shortens the sales cycle and also helps to get desired results more quickly. Considering the company’s main operations in EMTAK Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42221), there are around 400 competitors. Most of those 400 do not work in the solar field. The biggest competitors today can be considered Energogen OÜ, Solar4You OÜ, Sigmasystems OÜ and the biggest ones Smartecon OÜ and Energiapartner OÜ. [5] One of the goals for the thesis in hand was to get acquainted with the company’s partner NAPS Solar Estonia OÜ. Within the thesis, a thorough overview of the history of NAPS was given and the manufacturing technologies were examined. Setting future goals, a mission and a vision for the company were also one of the goals of this thesis. As a vision for the company became to bring solar power in every home and through the process grow to be the most reliable energy company in Europe. The mission and reason of existence for North Solar OÜ is to help people inherit a better and cleaner future for upcoming generations. Action goals for the business were separated into three categories: short term, middle term, and long-term goals. A working business model was developed while writing this thesis and it was documented in a simple manner so that everyone in addition to the founder can research them in the future. The analysis and introductions of products offered were conducted in chapter 7, where there was given an overview of the solar power solutions that can consist mainly from three components: Quality solar panels, more affordable solar panels and converters. All components had an analysis of the pros and cons don of and were also given a good overview. The necessary action plan for launching the business was put together in chapter 14 and with it a solid step-by-step action plan, different steps can be put in action. Creating an action plan was also one of the goals of this thesis which has now been successfully achieved. Creating an attractive and quality brand for North Solar was also one of the main goals of this study. In chapter 11 where marketing activities were dealt with, also a trademark for North Solar OÜ was composed. As the founder wanted the brand logo gives further the idea of green thinking and quality services. The trademark and logo will be used by the company on every occasion possible. It will be printed on t-shirts, name cards, flyers, and stands. Considering that a big portion of the company’s marketing strategies will be conducted using the internet, the company will use the trademark on its homepage, social media and internet commercials. Because of this thesis, the author dares to claim, that goals that were set for the thesis have been achieved. A business plan has been drawn up for the creation of North Solar OÜ and through it, the effectiveness of the business plan has been proved. Another important goal was to increase interest in potential investors through a high quality and thorough business plan. It must be said that investors have not yet been included, but the founder has already presented the plan and idea to two potential investors and with one of them things have gotten to the negotiation phase. Finally, it can be said that the timing to execute this business plan in hand, has proven to be favourable. There is room in the marketplace for the company to grow and expand its reach. There are many potential customers and the interest in renewable energy sources and solutions is rising. Taking all of this into consideration, the fast growth of North Solar OÜ will continue and already a legal body to found North Solar OÜ is in the works.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide