Töökorralduslikud lahendused AS Äripäeva tellimuste müügiosakonnas

Kuupäev

2024-01-09

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Viimaste aastatega on töökorralduse olulisus töötajate jaoks märkimisväärselt kasvanud. Teoreetiliste allikate põhjal väljaselgitatud töökorralduslikest lahendustest ning neid mõjutavatest teguritest lähtuvalt kaardistati AS Äripäeva tellimuste müügiosakonna töötajate hinnangud töökorraldusele. AS Äripäeva tellimuste müügiosakonna töökorralduslike lahenduste kaardistamine ja analüüsimine andis ettevõttele ülevaate töötajate senise kogemuse ja töökorraldust puudutavate hinnangute kujunemise kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutati deduktiivset lähenemisviisi ning kaardistusuuringut. Andmeid koguti ja analüüsiti kvantitatiivselt ning andmekogumise meetodina kasutati küsitlust. Andmeanalüüsi meetodina kasutati kirjeldavat statistikat, sealhulgas aritmeetilist keskmist ja standardhälvet. Üldkogumi alusel koostatud kõiksesse valimisse kuulusid kõik AS Äripäeva tellimuste müügiosakonna 60 töötajat. Küsitlusele vastas 48 töötajat, mis teeb lõplikuks valimiks 80%. See võimaldab teha järeldusi töötajate hinnangutest ja esitada ettepanekuid parendusteks töökorralduslikes lahendustes. Uuringu tulemusel selgus, et valdavalt on töötajad töökorraldusega rahul ning suurimaks tugevuseks peetakse töötajate seas kõige olulisemaks hinnatud paindlikkust. Ettevõtte jaoks on see oluline, et nendele ootustele ka tulevikus vastata. Samuti annab see eelise olemasolevate töötajate hoidmisel ning uute töötajate värbamisel. Paindlikkusega võimaldatud kaugtöö vormis töötades on paljude töötajate hinnangul nende suhtlus kolleegidega halvenenud. Kaugtööd tehes on kadunud müügigruppide terviklikkus, mis mõjutab ka töötajate motivatsiooni ja innukust töötamisel. Väsimuse ning konfliktide tekkimise vältimiseks peab ettevõte analüüsima teistest osakondadest eristunud ajakirjade müügigruppi, kus rahulolu hoolimata kaugtööst oli tiimis keskmiselt kõige kõrgem. Sellest lähtuvalt saab ettevõte edendada töötajate vahelist suhtlust kõigis müügigruppides ning toetada seejuures rohkem töötajate töövälist suhtlust korraldades ühisüritusi ja kohtumisi. Müügigruppide üleselt rakendatakse koostöö- ja keskendumispäevi, kus kindlatel päevadel nädalas töötab tiim koos kontoris ning teistel päevadel on igaühel võimalik individuaalselt otsustada, milline töökeskkond pakub paremat võimalust keskendumiseks. Arvestades, et tööülesandeid täidavad töötajad otseselt vaid keskendumisajal ning koostööaeg on suunatud tööülesannete täitmiseks vajalike oskuste ja motivatsiooni andmiseks peab ettevõte suurendama keskendumisaja osakaalu töötaja nädalas. Töötajal peab olema võimalus vähemalt kolmel päeval nädalas oma töökorraldust ise kujundades toetada enda individuaalset keskendumisaega. Kui ettevõtte eesmärk on tuua töötajaid suhtluse toetamiseks rohkem kontorisse, siis tuleks ettevõttel rohkem panustada ka kontoris keskendumist võimaldava töökeskkonna loomisele. Töötajate hinnangul häirib kontoris olev lärm tugevalt töötamist, mistõttu peab ettevõte tagama parema mürasummutuse individuaalsetel töökohtadel või pakkuma esialgu rohkem paindlikkust tööasukoha planeerimisel suuremal osal tööajast. Töökorraldusega rahulolevast töötajast saab tööandja saadik, kes on motiveeritud ning innukas. Rahuloleva töötaja töötulemused on paremad ning töötajate ootustele vastava töökorralduse pakkumine annab võimaluse olemasolevate talentide hoidmiseks ning uute värbamiseks. Uuringutulemuste põhjal on ettevõttel võimalik viia sisse muudatused, mis veel rohkem töötajate motivatsiooni ja töörahulolu tõstaksid.


The subject and caption of the thesis is Work Organisation Approaches in the Sales Department of AS Äripäev. Recent studies indicate a significant increase in the importance of work organisation, such as work scheduling, processes and location of work, among employees. Enhancing performance through organisational solutions is a popular trend in many companies, with a notable increase in media coverage and trainings. Each company regulates work organisation principles according to its needs. Well-planned work organisation, ensuring employee satisfaction, creates a favorable environment for the company's development and goal achievement. The object of the research is AS Äripäev, a large company that belongs to the largest media group in the Nordic countries, Bonnier Goup. This thesis seeks to assess employee perspectives on the implemented work organisation solutions in the Sales Department of AS Äripäev and provide improvement recommendations to the Sales Director and the company's Human Recource department. The study targeted 6 sales groups within the Sales Department of AS Äripäev due to their similar tasks and work organisation across these sales groups. The recent developments in work organisation solutions determined a closer examination of employee opinions and experiences. Due to the aim of the thesis, the following tasks are set: • provide an overview, based on theoretical sources, of the principles, potential impact, advantages, and disadvantages of various work organisation solutions used in office settings and prepare the methodology of an empirical study; • map and analyze employees' evaluations of different work organisation solutions in the Sales Department of AS Äripäev; • based on the results draw conclusions and make recommendations to improve work organisation solutions in the Sales Department to the Sales Director and the Human Recource department of AS Äripäev. Deductive approach was used in the study and a survey was used for the collection of quantitative data from a large sample size to comprehensively capture employee perspectives. Descriptive statistics were used for data analysis, providing a visual representation of the results through tables and graphs. The study revealed that employees' expectations of work organisation have changed the most due to COVID-19. Employees most value the opportunity to plan their own working hours and working location. Several employees pointed out the importance of focus time and the lack of an environment suitable for focusing. The noise associated with an open office was cited as the biggest distraction. Deteriorating communication between colleagues is seen as the biggest disadvantage of remote work. Communication during remote work was a concern in all departments except the magazine sales department, whose management principles should be studied more closely to share with others. Generally, employees evaluated the existing methods of work organisation in sales groups positively. Flexibility was considered as the most important benefit, and to enhance employee satisfaction, the company should further harmonize work organisation solutions across departments. To support focus, the company should redesign the work environment, offering better noise insulation and allowing greater flexibility for employees to plan their work hours and working locations. To maintain good communication and improve information flow, the company should learn from successful practices in the magazine sales department and organise more team-building events. The crucial aspect of implementing work organisation solutions is ensuring a unified system across all departments to prevent resentment and ensure employee satisfaction.

Kirjeldus

Märksõnad

Majandus and ärijuhtimine::Inimressursi juhtimine

Viide