Lõõla laudakompleksi ehituse organiseerimine

Kuupäev

2013

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli lahendada Lõõla laudakompleksi lüpsiplatsi ja olmebloki ehituse organiseerimine. Tööd koostades on kasutatud ehitatava hoone projektdokumentatsiooni, EKE NORA ühikhinna ja ajanormide baasi, konsultantide seisukohti ning ehituse organiseerimise tehnoloogiaalast kirjandust. Lõputöö raames on töö autor koostanud ehitustööde mahutabeli, milles on leitud tööde mahud, ajanormide tööde kestvus ning tööbrigaadide suurus. Mahutabeli põhjal, kasutades EKE NORA normhindade baasi, on koostatud ehituse detailne eelarve, milles on leitud ehitise kogumaksumus ning samuti eriosade maksumus. Töös on välja toodud ka abimehhanismide ning ehitustööde korraldamise maksumused ning protsentuaalsed osakaalud kogu ehituse maksumusest. Ehitustööde mahutabeli põhjal on koostatud ka objekti ehitustööde koondajagraafik, milles on töö autor kirjeldanud tööde täpset järjekorda ning kindlaks määranud tööde kogukestvuse, milleks on 265 tööpäeva. Samuti kajastub koondkalendergraafikus maksimaalne tööliste arv objektil, milleks on 62 töölist. Käesolevas töös on lahendatud ka ehitusplatsi plaan, kus on määratud ehituslinnaku suurus ning paiknemine. Samuti on kirjeldatud ajutiste piirdeaedade paiknemine ning ehitusplatsi liiklusskeem. Lisaks on märgitud ehitusplatsi ja selle ümbruses asuvad tähtsamad välisvõrgud ning plaanile on märgitud tööde teostamiseks vajalikud ajutised killustikteed. Generaalplaanil on samuti näidatud ajutiste kommunikatsioonide asukohad. Hoone karkassi montaaži ning pinnasel põrandate ehituse kohta on töö autor koostanud tehnoloogiakaardid, milles on täpselt kirjeldatud tööde käik ning tehnoloogilisi protsesse. Kirjeldatud on brigaadide koosseisud ning välja on toodud tööde teostamiseks kuluv aeg. Tehnoloogiliste kaartide seletuskirju toetavad kirjaliku osaga koos kasutatavad joonised käesoleva töö graafilises osas. Tehnoloogiliste kaartide koostamisel on leitud vastavate tööde jaoks vajalikud mehhanismid, mille parameetrid ning valiku põhjendused on välja toodud eraldi peatükis. Peamiseks tõstemehhanismiks objektil on valitud 8 m veokastiga tõstukauto FM9 hüdrotõstukiga HMF 1820 K5 maksimaalse tõstevõimega 14 t. Töö käigus jõudis autor järeldusele, et EKE NORA normbaaside hindu ja ajanorme kasutades on võimalik leida töö maksumuse ning ajamahukuse suurusjärk, kuid täpsemate tööde puhuks ei ole EKE NORA normbaaside väärtused piisavalt täpsed või töö eripärasid arvestavad. Siiski on neil oluline väärtus õppematerjalidena. Konsultandid on seisukohal, et valdav osa ehitusettevõtteid kasutavad eelarvete koostamiseks ettevõttesiseseid normbaase või pakkumuseelarve meetodit.


The objective of the current graduation thesis to solve the issues related to the organization of construction activities of the milking parlour of Lõõla barn located in the center of Estonia at Lõõla land. In the present graduation thesis, the author has compiled a table describing the detailed capacities of construction activities. Based on the table the author has put together a construction schedule describing the sequence and the timetable of different works and activities performed on the construction site. The construction schedule goes with the resource graph, which allows the author to have an overview of the operations performed on the site and maximum resource necessity. This is needed to arrange detailed organization of the given construction. According to the schedule the duration of the construction process is 265 working days with normal shifts. The project was scheduled to start on 3rd of April 2014 and according to the timeline, the building process will be completed by the 6th of April 2015. The resource graph shows that the maximum number of workers needed on the site is 62. Using the EKE NORA normatives base for work duration and cost, which has been supplemented with additional information from consultants, the author of the thesis has calculated the detailed budget of the given building. The results show that methods currently used by the vast majority of companies have some rather significant advantages over EKE NORA methods used in the present thesis. Based on the results and feedback from consultants, the author finds EKE NORA method of budget estimation mainly serving its purpose as an educational material rather than practically usable solution for budget estimation in a functioning company. The current graduation thesis includes a general layout of the construction site, which describes the positioning of the storage areas and traffic scheme on the site. The positioning of temporary roads workers campus planned on the site are displayed. The layout shows the locations of main external cable and piping routes, also the intended temporary communications. The graduation thesis involves detailed descriptions of supporting structures assembly and construction works of ground floor concrete slabs. Within these descriptions the author has described the working methods, technology and heavy machinery used to conduct the work. The amount of workers and the time needed to complete the described operations are brought out in the same chapter The descriptions are combined with drafted schemes and layouts implementing the informative data from the text.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide