ADKE Grupp OÜ äriplaan

Kuupäev

2020

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Kooli lõpetanud oma ala spetsialistid soovivad ellu astudes saada oma esimest turvalist töökohta. Tihti peale ei arvestata töö valiku puhul sellega, et ka maailm on pidevas muutumises ning kõigil töötavatel inimestel on oht kaotada oma töö tehnoloogiale. Nii on autor seisukohal, et üks võimalikest lahendustest on luua enda toimiv ettevõte. Äriplaan kirjutati vastavalt autori ideele hakata tootma puidust dekoratiivseid seinalaudu. Tegemist on masstoodanguga, mille sihtgrupiks on keskmisest jõukamad noored, kes soovivad oma kodu sisustades erineda ning olla trendiloojateks. Töös tuli välja, et kui alustav ettevõtja on suuteline käivitama jätkusuutlikku ettevõtet ja sealjuures võimeline võtma kaalutud riske, siis tasub ettevõtlusega tegelemine end ära. Autori poolt välja mõeldud äriideel pole Eestis küll otsest konkurenti, kuid autor on arvamusel, et põhjus tuleneb toote kõrgest lõpphinnast. Antud ideega edasi minnes tasuks uurida, kui suur on toodete sihtgrupp Eestis, ning vastavalt sellele teha korrektuure. Alustava ettevõtte püsima jäämisel on võimalik laieneda, võttes enda alla suurema osa puidu väärindamisega seotud tegevustest. Käesolevas lõputöös on välja toodud kõik oluline, mida peab terviklik äriplaan sisaldama ning kuidas äriideest ettevõtluseni jõuda. Peab arvestama, et äriplaan on kirjutatud, võttes arvesse kriisieelset turusituatsiooni, ning samuti on arvestatud kasvupotentsiaali kriisieelsel ajal. Ettevõtte rajamisel on ajastus esmatähtis ning autor on seisukohal, et perioodil, mil kriis on ülemaailmselt aktuaalne, ei tasu antud ettevõtet luua. Seda põhjusel, et põhiline toodete sihtgrupp on kriisi tagajärjel koondamiste näol oluliselt vähenenud. Lõputöö kirjutamise käigus sai töö autor palju uusi teadmisi nii vanemate kui uuemate ärimudelite kohta. Lisaks teadmistele on töö autor nüüd reaalselt ja põhjalikult koostanud alustava ettevõtte äriplaani.


Specialists in their field, who have graduated from university and are taking first steps into working life, want to have their first secure job. Although, when choosing a job, it is often not taken into account that the world is also constantly changing, and all working people are at risk of losing their jobs to technology. The author considers that one of the possible solutions is to create your own company. The business plan was written according to the author`s idea of starting to produce decorative wood wallboards. It will be a mass production and the target group will be wealthier young people, who want to be different in furnishing their homes and be trendsetters. The work revealed that if a startup entrepreneur is able to start a sustainable business and at the same time is able to take weighted risks, then doing business pays off. Although the business idea developed by the author does not have a direct competitor in Estonia, the author is of the opinion that the reason is due to the high final price of the product. To develop this idea, it would be wise to analyse how big is the size of the target group in Estonia is and correcting idea accordingly. If the start-up company will survive, then it will be possible to extend the majority of the activities related to the valorization of wood. This thesis outlines everything that needs to be included in the complete business plan and how to go from a business idea to starting an actual business. It must be taken into account that the business plan was written considering the pre-crisis market situation, and the same with the growth potential. In setting up the company, timing is a priority, and the author finds that in a period when the crisis is global, it is not worth to create this company. This is because the main target group of products has significantly decreased in the form of redundancies as a result of the crisis. Writing a thesis gave the author a lot of new knowledge about older and newer business models. In addition to the knowledge, the author has now realistically and thoroughly prepared a business plan for a start-up company.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide