Korterelamu ja büroohoone ehituse organiseerimise projekt

Kuupäev

2021-04-24

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Antud lõputööga lahendati Tallinnasse, Nõmme linnaossa, ehitatava hoone ehitustööde organiseerimise projekt. Töö seletuskirjas on kirjeldatud arhitektuurset osa, töö- ja tuleohutuse ning keskkonnakaitse tagamise plaani, antud ülevaade töövõtumeetodist ning kirjeldatud ja põhjendatud tõstemehhanismide valikut. Projekti raames koosatati kaks tehnoloogilist kaarti ja ehitusplatsi üldplaan. Tehnoloogilised kaardid koostati lammutustöödele ja 1. korruse montaažitöödele, mis annavad täpsema ülevaate ehitusprotsessil kasutatavatest meetoditest ja võtetest. Tehnoloogiliste kaartide koostamine kujunes lõputöö kõige mahukamaks osaks. Ehitusplatsi üldplaanil kirjeldatakse planeerimisloogikat ja näidatakse olmesoojakute asukohad, laoplatsid, tõstemehhanismide asukohad, prügikonteinerite asukohad, ehitusplatsile ja hoonesse sissepääsud jne. Lisaks koostati koondkalendergraafik ja eelarve. Eraldi toodi välja ka ehituse organiseerimise kulud. Ehitusmaksumuse koostamisel kasutati EKE NORA andmebaasist saadud väärtusi ning EVS 885 ehituskulude klassifikatsiooni. Tööde ajamahukuse määramiseks kasutati nii EKE NORA andmebaasi kui ka RATU kaarte. Ehitustööde kogumaksumuseks ilma käibemaksu ja kasumita kujunes 4 460 596 €. Ehitustööde organiseerimise maksumuseks kujunes kokku 594 048 €. Ehitusorganiseerimise kulude osakaal on sellest 13,3%. Ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksu ja kasumiga on 5 575 745,4 €. Ehitustöödega alustatakse 04.01.2021 ja kestavad kuni 09.05.2022. Kalendergraafiku järgselt on hoone ehitus kestvuseks 344 tööpäeva. Maksimaalne tööliste arv ühel päeval on 43. Lõputöö koostamine laiendas autori erialaseid teadmisi, mida saab autor edaspidi kasutada igapäevatöös ehitusvaldkonnas. Lisaks oskab autor nüüd paremini leida endale vajaliku infot standarditest ja õigusaktidest, sest lõputöö koostamisel õppis ta neid paremini kasutama.


The task of the graduation paper is to prepare a project for organizing construction work for an apartment and office building to be built in Tallinn, Nõmme district. The graduation paper describes the architectural part of the building to be constructed, and among other things, provides an overview of the technical systems of the building. The economic part sets out the total budget for the construction of the building and determines the percentage of each main group in the total cost. The EKE NORA database and the construction cost classification standard EVS 885 have been used to compile the construction cost. A separate chapter is prepared on the determination of construction organization costs, which includes construction site management costs and construction site overhead. The thesis provides an overview of the necessary lifting mechanisms. and justifies the choice of the lifting mechanism. In addition, it describes how the general construction contract has been organized and provides an overview of the plan for ensuring occupational and fire safety and environmental protection. Technological maps of the thesis have been compiled for demolition work and 1st-floor assembly work. Technological maps provide a more detailed overview of the methods and techniques used in the construction process. Due to the lack of space, a tower crane is used for assembly work, and the elements are assembled from wheels. During the demolition work, there will be two excavators on the site, one of which will demolish the building, and the other will powder and sort the rubble of the building and later load the construction waste onto trucks. Buildings are demolished by the lifting and collapsing method The general plan of the construction site describes the planning logic and shows the locations of shelters, storage sites, locations of lifting mechanisms, locations of waste containers, entrances to the construction site and the building, etc. The total cost of the construction work, excluding VAT and profit, was € 4,460,596. The total cost of organizing the construction work was € 594,048. The share of construction organization costs is 13.3%. The total cost of the construction work, including VAT and profit, is € 5,575,745.4. The maximum number of workers per day is 43. Both the EKE NORA database and RATU maps were used to determine the time intensity of the work

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Ehitus::Hoonete ehitus::Ehitamine::Ehituse organiseerimine

Viide